Vytisknout stránku

Slovo Radima Passera

MARANATHA

Slovo "Maranatha" znamená „Pán přichází".

Založením Maranatha z.s. chceme přiblížit Boží zjevení tak, aby to prospělo současné společnosti. Naděje na osobní setkání s Ježíšem Kristem jako očekávaným Mesiášem, se prolíná všemi biblickými proroctvími. Samotný závěr Bible zní: „Čekejte, přijdu už brzo a odměním každého podle jeho činů. Já jsem první i poslední, počátek i konec... Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví: „Jistě, přijdu brzy." Ano, přijď, Pane Ježíši!"

„Maranatha" však svým obsahem vyjadřuje vlastně i modlitbu, protože původně aramejskou formuli můžeme přeložit i jako prosbu: „Pane, přijď!" Již první generace křesťanů očekávala blízký druhý příchod Ježíše. A stejně tak je to ta největší událost, na kterou očekávají dějiny naší planety. Uplynuly již téměř dva tisíce let od vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Krista, a mohlo by se zdát, že ten „blízký" příchod není zase tak blízký. Jenže, my, časem a prostorem omezení lidé, si musíme uvědomit, že Boží existence je mimo prostor a čas. Apoštol Petr napsal: „Ale nezapomínejte, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný, než u nás. Pro něho může být jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den" (2. Petrova 3,8). Podíváme-li se na tedy na předpověď blízkého Ježíšova příchodu z perspektivy průměrně dožitého lidského života, pak si můžeme uvědomit, že byl blízký pro první generace křesťanů, stejně tak jako pro ty pozdější.

Příchod Krista a naše setkání se s ním však není závislé jen na vývoji dějin, ale také na konci našeho života. Věřící i nevěřící lidé se nejspíše dokáží shodnout na tom, že jedinou opravdovou jistotou v našem pozemském životě je smrt. Otázkou pouze zůstává, kdy, kde a jak nastane. Na dohady o tom, co se děje po smrti, odpovídá Bible jednoznačně. „Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se děje pod sluncem" (Kazatel 9,5.6). Jinými slovy lze říci, že z Božího pohledu je smrt pouze nevědomý spánek. Když usneme, nemáme ponětí o času. Proto lze pochopit, že i pro křesťany žijící ve starověku či středověku je blízkost Kristova příchodu vnímána z pohledu jejich délky života.

Po smrti však přichází vzkříšení: Samotný Ježíš, když popisuje událost svého druhého příchodu, říká: „... přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení" (Jan 5,28). Kdy se to stane? „Ježíš jim řekl: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci" (Skutky apoštolů 1,7). Bůh ve své prozíravosti nám nesdělil čas druhého příchodu Pána Ježíše. „O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám" (Matouš 24,32-36). Když byl však Ježíš ještě na této zemi, sdělil nám okolnosti a události, které budou jeho příchodu přecházet. Ježíš sdělil svým následovníkům, že podle vývoje společnosti budou moci poznat, kdy se blíží závěr dějin a také jeho druhý slavný příchod.

Zhruba posledních 175 let je kázáno postupně téměř po celém světě stále intenzivněji zpráva o brzkém příchodu Ježíše Krista. Naplňuje se to, co je prorokováno: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec" (Matouš 24,14). Tento konec bude současně novým začátkem. Začátkem pro všechny, kteří vírou přijali dar Boží milosti a dar věčného života. „Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit" (Efezským 2,8.9). Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" (Jan 11,25.26).

Já tomu věřím. I proto vzniklo občanské sdružení „Maranatha". Naším posláním je pomáhat lidem hledat a nalézat cestu k Bohu, který je dárcem našich životů. On je Stvořitelem všeho na nebi i na zemi. Přesto mu na nás tak záleží, že přišel na tento svět, aby zaplatil nejvyšší cenu za naše provinění, a tak se stal také naším Vykupitelem a Zachráncem. „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být zachráněni" - Skutky apoštolů 4,12).

Žijeme ve výjimečné době. Jen malá část biblických proroctví zůstala zatím nenaplněna. Životní následování Ježíše zůstává tou nejlepší volbou. To je zkušenost miliónů lidí v současném světě, a to je zkušenost i moje osobní.

Radim Passer

Zpět


E-shop
ZaObzorem 5 Mikulkova
Otazniky zivota
Bůh před soudem
Magazin ZaObzorem
Magazín ZAOBZOREM 2