O nás

Jsme křesťansky orientovaná organizace založená v roce 2002 známým českým developerem Radimem Passerem.

Chceme společně poznávat Boží lásku, sloužit svými dary tam, kde je to potřeba, a duchovně růst.

Rádi bychom se vám představili v následujícím dokumentu, kde jsme shrnuli naši činnost v průběhu 15 let.

Věříme, že v moderní společnosti mohou a mají hrát morální hodnoty a víra
v Ježíše Krista důležitou roli. Naším posláním je prostřednictvím osvětových
a vzdělávacích projektů pomáhat lidem s rozhodnutím vylézt ze své ulity a dodat jim odvahu sdílet duchovní hodnoty a společně tak přinášet dalším lidem naději na naplněnější životy, lepší vztahy, zdravější životní styl a životní přístup založený na odpuštění a porozumění. Staňte se součástí společenství lidí,
kteří žijí pro to, čemu věří a věří tomu, pro co žijí.

Slovo zakladatele Radima Passera

Aramejské slovo „Maranatha“ znamená v překladu „Pán přichází“.

Existoval a existuje pouze jeden důvod, který mne před lety vedl k založení organizace Maranatha. Tím důvodem je naše radost napomáhat co nejvíce lidem na cestě k životu věčnému. Pán Ježíš Kristus, Boží Syn a zaslíbený Mesiáš, je pro nás tou jedinou Nadějí, která vede za hrob. Naděje na osobní setkání s Ježíšem Kristem jako očekávaným Mesiášem se prolíná všemi biblickými proroctvími. Samotný závěr Bible zní: „Čekejte, přijdu už brzo a odměním každého podle jeho činů. Já jsem první i poslední, počátek i konec… Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví: „Jistě, přijdu brzy.“….. „Ano, přijď, Pane Ježíši!“
„Maranatha“ však svým obsahem vyjadřuje i modlitbu, kterou můžeme přeložit i jako prosbu:
„Pane, přijď!“ Již první generace křesťanů očekávala blízký druhý příchod Ježíše. A stejně tak i dnes je to ta největší událost, na kterou očekávají dějiny naší planety. Uplynulo již téměř dva tisíce let od vzkříšení
a nanebevstoupení Ježíše Krista a mohlo by se zdát, že ten „blízký“ příchod není zase tak blízký.
Boží existence však stojí mimo prostor a čas, kterými jsme my limitováni.
Apoštol Petr napsal: „Ale nezapomínejte, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný než u nás.
Pro něho může být jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. Petrova 3,8) Podíváme-li se tedy na předpověď blízkého Ježíšova příchodu z perspektivy průměrně dožitého lidského života,
pak si můžeme uvědomit, že byl blízký pro první generace křesťanů, stejně tak jako pro ty pozdější.

Příchod Krista a naše setkání s ním však není závislé jen na vývoji dějin, ale také na konci našeho života. Věřící i nevěřící lidé mají jednu společnou jistotu – a tou je smrt. Otázkou pouze zůstává, kdy, kde a jak nastane. Na dohady o tom, co se děje po smrti, odpovídá Bible jednoznačně. „Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska,
tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se děje pod sluncem.“ (Kazatel 9,5.6) Jinými slovy lze říci, že z Božího pohledu je smrt pouze nevědomý spánek.
Když usneme, nemáme ponětí o času. Proto lze pochopit, že i pro křesťany žijící ve starověku či středověku je blízkost Kristova příchodu vnímána z pohledu jejich délky života.

Po smrti však přichází vzkříšení. Samotný Ježíš, když popisuje událost svého druhého příchodu,
říká: „… přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou
k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ (Jan 5,28) Kdy se to stane? „Ježíš jim řekl: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci.“ (Skutky apoštolů 1,7) Bůh nám ve své prozíravosti nesdělil čas druhého příchodu Pána Ježíše. „O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.“ (Matouš 24,32-36) Když byl však Ježíš ještě na této Zemi, sdělil nám okolnosti a události, které budou jeho příchodu předcházet. Ježíš sdělil svým následovníkům, že podle vývoje společnosti budou moci poznat, kdy se blíží závěr dějin a také jeho druhý slavný příchod.

Od roku 1844 žijeme podle biblických proroctví v takzvané době konce. Jako součást této epochy má být dobrá zpráva o brzkém příchodu Ježíše Krista kázána po celém světě. Naplňuje se to, co je prorokováno: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ (Matouš 24,14) Tento konec bude současně novým začátkem. Začátkem pro všechny,
kteří vírou přijali dar Boží milosti a dar věčného života. „Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit“ (Efezským 2,8.9). Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ (Jan 11,25.26)

Já tomu věřím. I proto vznikla křesťanská podpůrná organizace Maranatha. Naším posláním je pomáhat lidem hledat a nalézat cestu k Bohu, který je dárcem našich životů. On je Stvořitelem všeho na nebi i na Zemi. Přesto mu na nás tak záleží, že přišel na tento svět, aby zaplatil nejvyšší cenu za naše provinění
a hříchy, a tak se stal také naším Vykupitelem a Zachráncem. „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být zachráněni“  (Skutky apoštolů 4,12).

Žijeme ve výjimečné době. Jen malá část biblických proroctví zůstala zatím nenaplněna. Následování Ježíše zůstává nejlepší volbou. To je zkušenost miliónů lidí v současném světě,
a to je zkušenost i moje osobní.

Radim Passer
Zakladatel Maranatha z.s.

Členové výboru

Předseda
Radim Passer

Člen výboru
Mgr. Juraj Turóci

Členka výboru
Ing. Viera Jadlovská

Revizor
Ing. Josef Fuksa

Něco více o nás

Věříme, že Bible je Božím dopisem pro lidstvo, který obsahuje nesmírně velké množství důležitých rad.
Při své práci proto vycházíme především z biblického odkazu, a také z životních zkušeností.
Chceme poskytovat možnost poznání nových životních hodnot a jejich praktické využití v našich životech. Naše činnost se soustředí primárně na území ČR a SR, ale podporujeme také některé projekty daleko za našimi hranicemi s cílem přinášet pozitivní hodnoty různým lidem na různých místech. Různorodost patří k naší činnosti, a proto se můžete setkat s námi na různých seminářích, přednáškách, biblických studiích, letních evangelizačních setkáních mladých lidí, vědeckých výstavách o původu světa, dětských dnech
a mnoho dalšího. Vydáváme pro vás zajímavou literaturu z duchovní i zdravotní oblasti. Nedílnou součástí naší činnosti je i propagace a podpora zdravého životního stylu. Proto provozujeme vegetariánskou restauraci a obchod se zdravou výživou v pražské Brumlovce.