Genesis Era

Genesis Era

Projekt Genesis Era vznikl v roce 2018. Jeho cílem je hájit právo každého člověka na svobodu věrovyznání, které je v souladu s platnými zákony České Slovenské republiky a umožnit všem lidem bez rozdílu svobodný a bezplatný přístup k tabuizovaným tématům a informacím týkajících se fundamentálních otázek lidské existence, vědy, evoluce, ateismu, stvoření, důvěryhodnosti bible a stáří světa. Naší snahou je pomoci otevřít a posílit pozitivní mezioborový dialog týkající se nejdůležitějších otázek lidské existence napříč všemi věkovými skupinami bez ohledu na pohlaví, vzdělání, kulturní, morální či náboženské přesvědčení.

Věříme v dialog, věříme v poctivou vědeckou práci, věříme v ušlechtilé morální hodnoty a věříme v historickou a přírodovědeckou pravdivost bible – počínaje 1. biblickou knihou Genesis a konče poslední biblickou knihou Zjevení. I když víme, že takový pohled na bibli a křesťanskou víru bývá dnes spíše ojedinělý a značně kontroverzní, máme obrovské množství indícií a mimořádně závažných argumentů z mnoha vědních oborů, filozofie, umění i teologie, které nás opravňují zastávat toto jednoznačné stanovisko. Jsme rovněž přesvědčeni, že věda by neměla hledat pouze materialistická (resp. naturalistická) vysvětlení všech jevů a odmítat vše ostatní, nýbrž měla by hledat objektivní obecnou pravdu o světě – jeho fungování, historii i vzniku – bez ohledu na to, jaká ta pravda může být (tj. i nemateriální (nadmateriální) povahy). Jsme přesvědčeni, že vědecké poznání nikdy nenahradí – a ani nahradit nemůže – důvěru mezi 2 osobami a žitý vztah v morálním kontextu Kristova učení ani vyřešit problém svědomí nebo dát naději do budoucnosti sahající až za hrob! Jinými slovy tvrdíme, že poctivá (ne však nutně materialistická) věda nemůže nikdy nahradit poctivou (svědomitou) víru osoby k osobě, ale pouze ji doprovázet, doplňovat a umocňovat. Jsme přesvědčeni, že právě křesťanská biblická víra založená na původních biblických textech není ve své podstatě slučitelná s vírou v evoluci a milióny let, neo-darwinismem ani tzv. vědeckým ateismem, což jsou ve své podstatě dogmatické věroučné systémy se silnými náboženskými prvky. Rádi bychom široké odborné i laické veřejnosti představili poctivým způsobem polemiku mezi stvořitelským a evolučním pohledem na svět (jeho historii a vznik), dále mezioborovou problematiku tzv. biblického kreacionismu a teorie inteligentního designu a rovněž obecné konceptuální odlišnosti stvořitelského přístupu oproti evolučnímu.

Domníváme se, že otázky spojené s původem vesmíru, života, přírody, člověka, zla i smrti jsou tím vůbec nejdůležitějším, čím se lidská mysl může zabývat a čím by se rozhodně zabývat měla. Věříme v existenci absolutní pravdy, absolutního dobra, absolutní spravedlnosti, absolutního odpuštění a absolutní lásky představené největšími osobnostmi světových dějin na pozadí reálných biblických příběhů a završených osobou a učením Ježíše z Nazaretu. Rádi bychom, aby se s těmito ideovými a historickými kořeny naší civilizace mohlo seznámit co nejvíce zejména mladých lidí zasažených moderní vlnou morálního relativizmu, materialismu, evolucionismu a vědeckého ateismu a získali tak možnost volby, kterou v současnosti v těchto otázkách silně postrádáme, zejména v médiích, v literatuře a ve státním školství!

Jinými slovy, nesouhlasíme především se zavedenou a zaváděnou světonázorovou totalitou bez možnosti volby, která je dosud garantována ústavou ČR i SR, jenž v otázkách evoluce, stvoření a vzniku světa panuje v naší zemi, a to především v médiích, ve školství a v akademické sféře. Věříme totiž, že pravdivý pohled na svět – jeho fungování, historii i samotný vznik – nemůže být výsledkem žádného úředního, politického či náboženského rozhodnutí nebo snad dokonce nátlaku, ať už z jakéhokoliv důvodu a ani nemůže být výsledkem dohody či snad dokonce spiknutí jakkoliv velké skupiny vědců – či jakýchkoliv jiných lidí a zájmových skupin – zastávajících určitou víru nebo lidskou tradici, ale pouze ovocem poctivého, svobodného a laskavého zvažování všech dostupných možností ve světle poctivé testovatelné vědy, poctivých historických nálezů, poctivých svědectví očitých svědků jedinečných historických událostí a rovněž i poctivě žité víry dle nejlepšího vědomí a svědomí každého z nás.

Nejsme zastánci ani propagátoři žádné novodobé konspirační teorie, jak mnozí s oblibou avšak nesprávně nazývají vše, co souvisí s biblickým kreacionismem (stvořitelskou teorií) a tzv. hnutím Inteligentního designu (zkráceně ID). Jak v případě stvořitelské teorie vycházející v rovině předpokladů a jedinečných historických událostí z biblické zprávy o stvoření v knize Genesis, tak v případě tzv. Inteligentního designu, který hledá jevy a procesy nejrozumněji vysvětlitelné jako projev cílevědomé inteligence, se jedná o naprosto plnohodnotné alternativy všem evolučním teoriím, materialismu i vědeckému ateismu, a to jak po stránce vědecké tak zejména po stránce filozofické. Jsme pro svobodu volby! Jsme pro dialog! Jsme pro otevřenou výměnu názorů v prostředí nespoutané akademické svobody, která se v ČR a SR stala dnes již prakticky neznámým pojmem se všemi důsledky, které taková světonázorová totalita s sebou přináší. Nesouhlasíme s tím, aby kdokoliv předem určoval, o čem smějí žáci, studenti a vědci přemýšlet a o čem už nikoliv, kde mají svobodu hledat pravdu o světě a kde už nikoliv nebo co si mají myslet o bibli, stvoření, evoluci a miliónech let a co si naopak nikdy nesmějí dovolit zpochybnit nebo i jen prozkoumat. Jsme pro zdravý skepticismus a poctivé kritické vědecké myšlení v oblastech spadajících do oblasti testovatelné, opakovatelné vědy. Nepodporujeme však falešný skepticismus, který odmítá a zesměšňuje vše, co vybočuje z hranic svévolně vytyčených materialistickou filozofií a tzv. vědeckým ateismem, který již z definice vyloučil vše, co nelze vysvětlit v řeči ryze materiálních příčin.

Ctíme platné zákony naší země a nepodporujeme ani nepropagujeme cokoliv, co by jakýmkoliv způsobem navádělo k občanské či morální neposlušnosti nebo jakýmkoliv formám netolerance, násilí či nenávisti.

Jsme přesvědčeni, že existenciální otázky týkající se původu vesmíru, života a člověka a otázky spojené s existencí zla, utrpení a smrti – ať už z pohledu naturalistického evolučního či teistického stvořitelského – patří k všeobecnému kulturně-společenskému rozhledu každého Čecha a evropana a neměly by být tudíž jakýmkoliv způsobem potlačovány, zesměšňovány či dokonce verbálně, sociálně nebo ekonomicky sankcionovány, jak tomu dnes v mnoha případech bývá.

Pro více informací navštivte web GENESIS ERA www.genesisera.cz

 

 

 

 


GENESIS EXPO

Projekt GENESIS EXPO nabízí fundované odpovědi předních českých i zahraničních autorů a odborníků z mnoha vědních oborů. Připravujeme pro Vás odpovědi jak na přírodovědecké, tak na náboženské otázky. Přejeme Vám vzrušující chvíle při hledání a objevování pravdy.

Intro projektu Genesis Era
Webové stránky projektu
Fotografie GENESIS EXPO
Koordinátor projektu
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit


    Captcha Plus loading…